Contact ZOERR

Logo Uni Tübingen

For any questions about OER, the repository and editorial work contact us, preferably by e-mail.

Michael Menzel
 +49 7071 29-72856
 +49 7071 29-3123
@ oer-admin [at] ub [dot] uni-tuebingen [dot] de

✉ Eberhard Karls Universität Tübingen
Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum (IKM)
Wilhelmstraße 32
D-72074 Tübingen
Germany